ดอกกัดเกลียว, ดอกต๊าป, ดอกแชมเฟอร์, ดอกรีมเมอร์
Thread Milling , Chamfer , Reamers

Thread Milling
ดอกกัดเกลียว , ดอกต๊าป

Chamfering , Corner Rounding
ดอกแชมเฟอร์ , ดอกลบคม , ดอกกัดมุมโค้ง

Carbide Reamers
ดอกริมเมอร์คาร์ไบด์ ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์